BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Lịch sử hình thành và phát triển

Nhằm thực hiện Luật Giá năm 2012, ngày 17/4/2014 Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 789/QĐ- BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá, trong đó có bổ sung thêm vào cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá 01 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

Nhằm thực hiện Luật Giá năm 2012, ngày 17/4/2014 Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 789/QĐ- BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá, trong đó có bổ sung thêm vào cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá 01 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (sau đây gọi tắt là Trung tâm). Như vậy, có thể nói ngày 17/4/2014 chính là ngày thành lập Trung tâm, từ đây Trung tâm có tên gọi là Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá và xác định rõ vị trí trong cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá.

Đến ngày 9/7/2014, Bộ Trưởng đã ký Quyết định số 1619/QĐ- BTC về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm. Trong đó, quy định rõ Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý giá, có chức năng xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giá và thẩm định giá; tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về giá và thẩm định giá; cung cấp thông tin thuộc cơ sở dữ liệu về giá; tư vấn về giá và thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Để thực hiện các chức năng trên, ngoài ban giám đốc, Trung tâm được tổ chức thành 3 phòng nghiệp vụ: Phòng cơ sở dữ liệu, Phòng tổng hợp và thông tin tư vấn và Phòng bồi dưỡng nghiệp vụ.

Tuy nhiên, đến ngày 05/01/2015, Bộ Trưởng mới ký Quyết định số 06/QĐ-TCCB bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm, vì vậy các hoạt động của Trung tâm mới thực sự bắt đầu từ đầu năm 2015.

Trong giai đoạn đầu hoạt động, do chưa có đủ nhân sự nên Cục Quản lý giá đã điều động 04 công chức của Cục hỗ trợ hoạt động của Trung tâm, trong đó có 01 công chức được biệt phái sang Trung tâm 01 năm. Đến ngày 01/7/2015, Trung tâm được biên chế thêm 4 viên chức làm việc tại 3 phòng chức năng, trong đó: 2 viên chức làm việc tại Phòng cơ sở dữ liệu, 1 viên chức làm việc tại Phòng tổng hợp và thông tin tư vấn và 1 viên chức làm việc tại Phòng bồi dưỡng nghiệp vụ. Như vậy đến thời điểm này Trung tâm có 5 biên chế, trong đó 01 biên chế công chức và 04 biên chế viên chức. Bên cạnh 5 biên chế chính thức, để kịp thời triển khai các nhiệm vụ theo chức năng được giao, Trung tâm còn có các công tác viên và lao động hợp đồng.

Trung tâm đặt trụ sở chính tại Cục Quản lý giá (tầng 4 Tòa nhà Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và văn phòng giao dịch tại số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.