BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý giá, có chức năng xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giá và thẩm định giá

Điều 1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý giá, có chức năng xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giá và thẩm định giá; tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về giá và thẩm định giá; cung cấp thông tin thuộc cơ sở dữ liệu về giá; tư vấn về giá và thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có trụ sở tại Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về xây dựng, phát triển Trung tâm và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Chủ trì hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân xây dựng phần mềm dự báo và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, tổng hợp, phân tích, dự báo diễn biến giá cả thị trường trong nước và quốc tế.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính các tỉnh và các đơn vị liên quan thu thập, điều tra, khảo sát yếu tố hình thành giá và các thông tin thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài sản; thực hiện cập nhật dữ liệu về giá hàng hóa, dịch vụ, tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá (gọi tắt là Cơ sở dữ liệu); hướng dẫn, kiểm tra, chỉnh lý và xác nhận dữ liệu cập nhật về giá các hàng hóa, dịch vụ, tài sản do các Bộ, ngành, Sở Tài chính và tổ chức, cá nhân khác (nếu có) vào Cơ sở dữ liệu theo quy định.

4. Biên tập, tổ chức thông tin số liệu về giá hàng hóa, dịch vụ, tài sản theo quy định vào Cơ sở dữ liệu của Trung tâm; phối hợp với các cơ quan liên quan xuất bản các tài liệu, ấn phẩm phục vụ việc nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giá.

5. Quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu và Trang tin về giá phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.

6. Cung cấp dịch vụ tư vấn thông tin về giá; tư vấn về thẩm định giá hàng hóa, dịch vụ, tài sản cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.

7. Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành về giá và thẩm định giá cho công chức, viên chức làm công tác quản lý giá, thẩm định giá và cho nhu cầu của xã hội (nếu có); tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho Thẩm định viên về giá hành nghề theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức nghiên cứu khoa học, hội thảo và hợp tác nghiên cứu khoa học theo kế hoạch và nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9. Quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Tài chính.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Quản lý giá giao.

Điều 3. Quyền hạn, trách nhiệm

1. Được ký kết hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục trưởng Cục Quản lý giá.

2. Được thu các khoản chi phí cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.

4. Được chủ động sử dụng biên chế sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao; sắp xếp và quản lý lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Trung tâm. Được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và phù hợp với vị trí việc làm và khối lượng công việc, khả năng tài chính của Trung tâm.

5. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và Cục Quản lý giá, đảm bảo an toàn theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.