BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Thông báo 1045/TB-BTC về danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2022

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2022 (Nguồn: Cổng Thông tin Bộ Tài chính)