BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Đề tài khoa học cấp Bộ: HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN Ở VIỆT NAM

“Những năm vừa qua việc sử dụng phương pháp so sánh để thẩm định giá tài sản, xác định giá trị quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập, chưa thống nhất; thậm chí còn có những lỗ hổng là nguyên nhân dẫn đến một số sai sót trong việc thẩm định giá tài sản, xác định giá trị quyền sử dụng đất để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với nhà nước hay cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Về nội dung này, một số cơ quan chức năng như Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện một số bất cập, sai sót; theo đó, việc thẩm định viên sử dụng thông tin giao dịch trên thị trường không phù hợp để áp dụng so sánh, điều chỉnh, dẫn đến mức chênh lệch kết quả rất cao, có nguy cơ làm thất thoát tài sản nhà nước. Bên cạnh đó việc thẩm định viên lựa chọn sử dụng thông tin, nội dung phân tích thông tin để đưa vào tính toán trong phương pháp so sánh cũng chưa thống nhất, dẫn đến có nguy cơ bị lợi dụng để làm thay đổi kết quả thẩm định giá tài sản, định giá đất. Thực hiện nhiệm vụ Bộ Tài chính giao về hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về thẩm định giá; Thực hiện Quyết định số 2799/QĐ-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 (Đợt 4); trong đó giao cho Cục Quản lý giá là đơn vị chủ trì nhiệm vụ KHCN “Hoàn thiện phương pháp so sánh trong thẩm định giá tài sản ở Việt Nam”; Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Minh Toán. Căn cứ Quyết định số 2695/QĐ-BTC ngày 07/12/2023 của Bộ Tài chính về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2022; ngày 22 tháng 12 năm 2023 Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KHCN của Bộ Tài chính đã họp và đánh giá, nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ do Cục Quản lý giá chủ trì đạt loại Giỏi. Ngày 22 tháng 02 năm 2024 Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước số 2024-28-0103/NS-KQNC”./.