Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá mở lớp Đào tạo năm 2017

05/01/2017

Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá mở lớp Đào tạo năm 2017

Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá mở lớp Bồi dưỡng năm 2017

05/01/2017

Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá mở lớp Bồi dưỡng năm 2017

Khóa học cập nhật kiến thức 03 tại Hà Nội

12/12/2016

Ngày 8.5.2016 tại Hà Nội, khóa học cập nhật 03 năm 2016 về cập nhật kiến thức đã kết thúc, các học viên tham gia đã được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện tiếp tục hành nghề năm 2017.

Hội đồng thi Thẩm định viên về giá Thông báo về kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ XI

12/12/2016

Căn cứ Thông tư số 46/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá (sau đây gọi tắt là Thông tư số 46/2014/TT-BTC);

Khai giảng khóa 3 lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá năm 2016

12/12/2016

Ngày 6.5.2016, tại Hà Nội, Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng khóa 03, lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá. Kết thúc khóa học cập nhật, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ cập nhật, đây chính là điều kiện cần để các thẩm định viên có thể hành nghề năm 2017.

Khai giảng khóa I lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá năm 2016

02/11/2016

Ngày 19.4.2016, tại Hà Nội, Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng khóa I lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá.



Thong ke